קוד התנהגות אימון

האימון מתבצע בהתאם ל קוד התנהגות עבור עמיתים מקצועיים של ST! R.

קוד ההתנהגות של STiR חל רק על אימון. לעבודות גוף, עיסוי ולטנטרה הבטחת איכות וסידורים נוספים, אותם תמצאו במקומות אחרים באתר זה, כגון קוד התנהגות לאנשי מקצוע בטנטרה.

טייס ברויאר: "אני מפגין כבוד לאדם ולפרטיות של הלקוח. בנוסף, אני מגלה את מירב הזהירות בטיפול במידע סודי ואיני חושף דבר על הטיפול או על האדם, אני עובד ביושרה ובמומחיות. לעולם לא אתן למעשים שלי להיות מושפעים מאינטרסים עסקיים, אישיים, דתיים, פוליטיים או אידיאולוגיים.

אני עובד בזהירות, עושה בחירות אחראיות בפיקוח. אני מודע למצבי העברה והעברה נגדית. ואני נמנע מהתנהגות שעלולה לפגוע באמון בהכוונה מקצועית".

ועדת סודיות

בקשר לקוד ההתנהגות הזה, ל- St & R יש אחד - ועדת אמון, משמעת ואחת תקנות תלונות. מידע נוסף על איכות, כללי ההתנהגות והתקנות החלים ניתן למצוא באתר האינטרנט של ST! R.

קוד התנהגות יועצים מקצועיים

למטה תוכלו לקרוא את המלאה STiR קוד התנהגות.

1 - הגדרות

 • קוד ההתנהגות חל על כל מאמן, מפקח או יועץ מקצועי אחר הרשום ב-StiR;
 • מאמן, מפקח או יועץ מקצועי אחר מתואר עוד בקוד זה
  המכונה המפקח המקצועי;
 • המתאמן, המפוקח או אדם אחר שיש לפקח עליו מכונה עוד בקוד זה כלקוח;
 • אם המשימה לפיקוח ניתנה על ידי לקוח שאינו הלקוח, יקרא הדבר לקוח חיצוני.


2 – כללי

 • היועץ המקצועי מגלה כבוד לאדם ולפרטיות הלקוח ולאדם או לארגון של הלקוח החיצוני;
 • היועץ המקצועי שואף ליושרה בעיסוקו המקצועי;
 • היועץ המקצועי שואף לרכוש ולשמור על רמת מומחיות גבוהה בעיסוקו המקצועי;
 • היועץ המקצועי שואף לבצע בחירות אחראיות ב
  בהתאם לתפקיד המנחה כפי שהוסכם בחוזה;
 • היועץ המקצועי נמנע מהתנהגות הפוגעת באמון ב
  יכול לפגוע בהכוונה מקצועית.


3 – משימה

היועץ המקצועי דואג לתת תמונה נכונה של הליווי שהוא מציע ושל מידת מומחיותו וניסיונו הן ללקוח והן ללקוח החיצוני;

היועץ המקצועי אינו מקבל מטלות שאינן מומחיות ו/או ניסיונו, ובמקרה זה מייעץ ללקוח לפנות ליועץ מקצועי אחר;

אם נכרת הסכם ההקצאה, בעל המקצוע
המפקח מוודא שהתנאים והמטרה של אותה הקצאה נקבעים בכתב בחוזה;

באותו חוזה מטופלים לפחות הנושאים הבאים:
• מטרת המשימה
• התנאים הפיננסיים
• אופן ביצוע הדיווחים ללקוח וללקוח החיצוני
• תחולת קוד התנהגות זה


4 - סודיות

 • היועץ המקצועי מקפיד על שמירת סודיות כלפי הלקוח בכל עת, כי תיק הלקוח נשמר בקפידה ובמקום בטוח;
 • היועץ המקצועי מגלה את מירב זהירות בהתמודדות עם מידע סודי ואינו חושף דבר, בין בעל פה ובין בכתב, אלא אם כן נתן הלקוח לכך רשות מפורשת מראש;
 • גם ללקוח החיצוני לא מתבצעות הודעות או דיווחים
  שוחרר או זמין לבדיקה ללא רשות מפורשת של הלקוח;
 • האם הלקוח נתן אישור לדווח בכתב לחיצוני
  הלקוח, אז תינתן ללקוח ההזדמנות להציג את טיוטת הדוח ולספק הערות.
 • ללקוח הזכות בכל עת לבטל אישור שניתנה בעבר לדיווח ללקוח החיצוני.


5 - יושרה

 • היועץ המקצועי פועל רק על פי תרומתו המוסכמת חוזית למטרת ההקצאה ולא ירשה למעשיו להיות מושפעים מאינטרסים עסקיים, אישיים, דתיים, פוליטיים או אידיאולוגיים שלו;
 • היועץ המקצועי מזהה את הקשיים שיכולים להתעורר מכיוון שללקוח וללקוח החיצוני עשויים להיות אינטרסים שונים. אם יתעורר מצב זה, הוא ידווח על כך לשני הצדדים בהקדם האפשרי ויבהיר להם כיצד יתמודד עם אותם אינטרסים שונים;
 • אם אינטרסים אלה יתבררו כלא עולים בקנה אחד, היועץ המקצועי לא יקבל את המשימה או יסיים אותה לאלתר;
 • היועץ המקצועי מכיר בקשיים שיכולים לנבוע מה
  ממלא בו-זמנית או ברצף תפקידים מקצועיים שונים מול גורם מעורב אחד או יותר ומעריך בקפידה האם מקובל למלא מספר תפקידים בזה אחר זה או במקביל;
 • אם היועץ המקצועי ממלא תפקידים שונים, הוא דואג לספק בהירות מלאה לגבי אותם תפקידים שונים ביחס למעורבים.


6 - מערכת יחסים

 • היועץ המקצועי נמנע בכל עת מכל מגע מיני ומכל קשר מיני עם הלקוח;
 • היועץ המקצועי שואף להימנע מיחסים ידידותיים עם הלקוח. אם בכל זאת נוצר קשר ידידותי, איש המקצוע
 • המפקח דואג להפסקת ההשגחה שלו בהקדם האפשרי והוא משתף פעולה בהעברה זהירה של הפיקוח לממונה מקצועי אחר.